Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

nederlands | français

Agenda


 
 

Home.

Structuur.

Statutaire organisatie

Het IBE-BIV is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met de volgende structuur:

  1. de leden vormen de Algemene Vergadering, alleen effectieve leden hebben stemrecht,
  2. de Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Raad,
  3. de Voorzitter en maximaal drie ondervoorzitters worden verkozen door de Raad van Bestuur,
  4. een Directiecomité waarvan de samenstelling in de statuten is vastgelegd staat de Voorzitter bij in het dagelijks bestuur,
  5. een Secretaris-generaal wordt benoemd door de Raad van Bestuur buiten de leden en de bestuurders om.

De mandaten worden zoveel mogelijk verdeeld onder de vier voornaamste ledencategorieën: de industriesector, de elektriciteitssector, de sector van de openbare besturen en de sector van het onderwijs en onderzoek.
Het mandaat van Voorzitter wordt normaal volgens een beurtsysteem toegekend aan een vertegenwoordiger van deze vier voornaamste categorieën.

Maatschappelijke zetel en vergaderplaatsen

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de kantoren van het Bureau voor Normalisatie.

  Bureau voor Normalisatie – NBN
Jozef II-straat 40/6
B-1000 Brussel

Om praktische redenen worden de vergaderingen echter doorgaans gehouden in de lokalen van de verschillende leden.

 

Organisatie van het werk

Het werk van het IBE-BIV wordt georganiseerd in vier groepen met als doel:

  1. een betere opvolging van de internationale activiteiten mogelijk maken
  2. een doeltreffende ondersteuning te bieden aan de Belgische afgevaardigden in de werkgroepen van CIE en CEN
  3. een toereikende controlestructuur ter beschikking te stellen wanneer het IBE-BIV zich moet uitspreken over de Europese ontwerpnormen
  4. technische en wetenschappelijke activiteiten bevorderen
  5. de leden informeren in hun interessegebieden

De activiteitsgebieden van deze groepen zijn :

  Werkgroep A:  Verlichtingswetenschappen  
  Werkgroep B: Verlichtingstoepassingen (Binnen- en buitenverlichting)  
  Werkgroep C: Transportverlichting (Openbare verlichting, voertuigverlichting en signalisatie)  
  Werkgroep D: Organisatie van externe activiteiten  


Alle leden kunnen aan de activiteiten van deze werkgroepen deelnemen. De voorzitters van groepen A, B en C roepen hun groep bijeen voor het opstellen van Belgische technische documenten en om hun leden te raadplegen over de lopende projecten binnen CIE- en CEN.

De groep stelt het advies op dat de Belgische afgevaardigde in zijn internationale werkgroep zal moeten verdedigen. De activiteiten van de groepen worden voorgesteld aan het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt een plenaire vergadering van commissie E169 gehouden om het programma van de normactiviteiten te bepalen en de rapportage op te maken voor het Bureau voor Normalisatie (NBN).
De commissie E169 belast jaarlijks de werkgroepen A, B en C van het IBE-BIV voor het opvolgen van de normactiviteiten.

De normatieve documenten (normen, technische drafts en andere werkdocumenten) zijn vrij toegankelijk voor de leden van de werkgroepen via het samenwerkingsplatform dat het IBE-BIV voor zijn leden ter beschikking stelt.